Studie naar woningbouwlocaties in heel Heemskerk

Foto: Wim Meijer Fotografie

HEEMSKERK – De druk op de woningmarkt is onverminderd groot. Of je nu een huis wilt kopen of huren, veel mensen lukt het niet om een passende woning te vinden. Daarom is de gemeente Heemskerk eind 2019 een vijftal locaties gaan onderzoeken op haalbaarheid voor woningbouw. En dat blijkt knap lastig. Iedereen begrijpt dat er een woningtekort is, maar de meeste mensen zien toch liever geen woningbouw in hun eigen ‘’achtertuin’’ komen.

Ook dreigt door de bouw van niuewe woonwijken het groen in het gedrang te komen terwijl plekken voor compensatie van groenvoorzieningen schaars zijn. Daarom stelt het college aan de raad voor om een studie voor de gehele gemeente te maken. Daarbij wordt ook gekeken naar transformatie van bestaande gebouwen. De raad neemt in september een besluit hierover.

De Gemeente wil beginnen met een enquête onder onze inwoners en andere stakeholders om zo scherp te krijgen wat zij belangrijke onderdelen vinden bij de verstedelijkingssopgave. Daarbij wordt gevraagd of ze zelf locaties en/of gebouwen zien die nog niet bij de gemeente in beeld zijn. Met deze input wordt een kaart gemaakt van de gemeente waarop de meest kansrijke locaties zijn aangegeven. De belangrijkste pijlers daarbij zijn het behoud en/of kwaliteitsverbetering van groenvoorzieningen, maatschappelijk draagvlak, het mogelijke aantal woningen en een eerste grove inschatting van de kosten en baten. Op die manier kan worden bepaald welke locaties in aanmerking komen voor een haalbaarheidsstudie.

Elke aangewezen locatie krijgt zijn eigen haalbaarheidsonderzoek
Verder wordt onderzocht wat onder andere de stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid van ontwikkeling tot woningbouw- of transformatielocatie is. Door middel van een tussentijdse presentatie voor direct omwonenden en belanghebbenden wordt het maatschappelijk draagvlak gepeild. De kaders en de verschillende mogelijkheden worden toegelicht, en vragen, suggesties en zorgen worden opgehaald. Met deze input wordt  het onderzoek vervolgd. De uiteindelijke resultaten van de haalbaarheidsstudie worden dan nog een keer aan direct omwonenden en belanghebbenden gepresenteerd. Zo weten zij ook wat er met hun inbreng is gedaan. Elk haalbaarheidsonderzoek wordt vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd met de vraag: Denkt u dat woningbouw hier mogelijk is?

Start studie in het najaar van 2021
De studie voor de hele gemeente is omvangrijk en vraagt dan ook wel tijd om het zorgvuldig te doen. Op z’n vroegst start de studie in de herfst van dit jaar. De planning op dit moment is om de resultaten eind 2022 aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. Voor het zover is moet de raad eerst in de raadsvergadering van september 2021 een besluit nemen over dit voorstel en het benodigde budget hiervoor.

Reacties

Cookieinstellingen