Meerjarenbegroting Heemskerk niet sluitend; college wil verhoging Onroerende zaakbelasting

Foto: Wim Meijer Fotografie

De meerjarenbegroting die eind 2019 door de raad is vastgesteld, was niet sluitend. Daarom heeft het college een Taskforce ingesteld met de opdracht om met voorstellen voor bezuiniging te komen.

Dat heeft geleid tot de ‘perspectiefnota 2021-2024’ met ruim 40 voorstellen, die gezamenlijk € 2 miljoen structurele bezuiniging opleveren. De bezuinigingen zijn zoveel mogelijk verdeeld zijn over alle beleidsterreinen. Ook de ambtelijke organisatie levert in.

De belangrijkste landelijke ontwikkelingen die in de toekomst impact gaan hebben op de begroting van de gemeente Heemskerk zijn:

  • De effecten van de coronacrisis. Deze hebben niet alleen in 2020 een financieel effect. De verwachting is dat de gevolgen ook de komende jaren voelbaar zijn op allerlei terreinen.
  • De stijgende kosten van Wmo en jeugd. Het is nog steeds niet duidelijk of en zo ja hoeveel het Rijk de gemeenten hierin gaat compenseren.
  • De ontwikkeling van de energietransitie. De daadwerkelijke uitvoering van allerlei energietransitie programma’s gaat de komende jaren veel extra geld kosten.

Lokaal speelt ook nog de inhaalslag die de gemeente moet maken in de hele digitalisering. Daarbij is de transitie naar de cloud een belangrijke stap. Ook de (door)ontwikkeling van de digitale dienstverlening gaat de nodige capaciteit en geld vragen in de komende jaren.

College vraagt verhoging Onroerende zaakbelasting (OZB) aan raad
Het college stelt ook een verhoging van de OZB aan de raad voor. Wethouder Marieke van Dijk: “Het college beseft heel goed dat dit een lastige discussie is. Tegelijkertijd zorgt deze maatregel ervoor dat er de komende jaren voldoende buffer is om tegenvallers op te vangen én nieuw beleid te realiseren. Het nemen van onomkeerbare en verstrekkende besluiten zoals het sluiten van een bibliotheek of zwembad is niet nodig als het voorgestelde pakket aan bezuinigingen wordt uitgevoerd. Heemskerk kan zich als zelfstandige middelgrote gemeente nog gelukkig prijzen. Onze vermogenspositie is gezond, de algemene reserve is ruim voldoende en de leningenportefeuille is in evenwicht en niet heel groot. Heemskerk heeft met andere woorden een goede uitgangspositie. En er komen nog genoeg onzekerheden aan. Daarom houden we de vinger aan de pols en blijven we goed zorgen voor het op orde houden van de gemeentefinanciën”.

De raad neemt in de raadsvergadering van 30 juni een besluit over de perspectiefnota.

De perspectiefnota 2021-2024 is te lezen op www.heemskerk.nl/financien.

Reacties