Vereniging Eigen Huis: ‘Ozb en afvalheffing volgend jaar fors hoger’

Foto: Wim Meijer Fotografie

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt komend jaar landelijk met gemiddeld 4 procent, bijna twee keer zoveel als in 2019 en ver boven het door het CBS verwachte inflatiecijfer van 1,3 %. De afvalstoffenheffing stijgt met gemiddeld 8 procent.

De gecombineerde aanslag van ozb, afvalstoffen- en rioolheffing stijgt volgend jaar gemiddeld met 4,4 % waarbij moet worden opgemerkt dat de onderlinge verschillen tussen gemeenten groot zijn.

Wmo en jeugdzorg vaak oorzaak hogere ozb
Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben om de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit te voeren. De oplopende kosten, samen met tekorten bij de jeugdzorg, worden vaak genoemd als aanleiding voor een ozb-tariefverhoging.

‘Het hek is van de dam als oplopende budgettaire problemen in het sociale domein op huiseigenaren worden afgewenteld via een hogere ozb’, zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis. ‘De bekostiging van WMO en Jeugdzorg is een zaak tussen de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden. Zij moeten dit onderling regelen, laat de huiseigenaar hier buiten.’

Afvalstoffenheffing ruim 8 % duurder
De afvalstoffenheffing wordt volgend jaar met gemiddeld 8,2 % (+ €20) opvallend veel duurder. Om gescheiden afvalinzameling en hergebruik te bevorderen en het verbranden van restafval te ontmoedigen betalen gemeenten sinds vorig jaar €31 belasting per 1.000 kilo restafval. Voorheen was dit €13. Deze kostenverhoging wordt door veel gemeenten via de afvalstoffenheffing doorberekend aan huishoudens.

Bovenstaande betreft de resultaten va het eerste onderzoek, wat een steekproef is onder 113 gemeenten. Het onderzoek onder alle 355 gemeenten volgt in februari 2020. In beide onderzoeken zijn de gepubliceerde bedragen gebaseerd op door de gemeenten aan het CBS en aan VEH  verstrekte gegevens.